چرا جاروبرقی بوی سوختگی می دهد

همواره انواع جاروبرقی ها همچون دیگر لوازم خانگی در طول مدت زمان و استفاده های پیاپی با انواع اختلالات فنی و خرابی روبرو می شوند، یکی از رایجترین خرابی ها در انواع جاروبرقی، ایجاد بوی سوختگی حین کارکرد دستگاه خواهد بود این مسئله معمولا به خاطر بروز انواع اتصالی ها و نوسانات برقی در دستگاه رخ می دهد که در نهایت موجب بروز خرابی در بخش هی مختلف موتور جاروبرقی و ایجاد بوی سوختگی خواهد شد، در ادمه به بررسی بیشتر این نوع از خرابی جاروبرقی خواهیم پرداخت.

 

تعمیر و سرویس جاروبرقی

معمولا اختلالاتی همچون ایجاد بوی سوختگی حین کارکرد ماشین های جاروبرقی از بورز خرابی و یا نقص فنی در قسمت موتور دستگاه رخ می دهد، برزو این امر معمولا به دلیل ایجاد انواع اتصالی در مسیر سیمکشی برد فرمان و سیمکشی متصل به موتور جاروبرقی می باشد که موجب سوختگی سیم پیچ موتور، قطعی و سوختگی اتصالات و در نهایت ایجاد بوی سوختگی خواهد شد، دقت داشته باشید تا به هنگام مواجه با انواع اختلالات جاروبرقی نظیر اختلال مذکور، قبل از هرگونه استفاده مجدد از دستگاه، مشکل را از طریق نمایندگی تعمیر جاروبرقی مورد بررسی قرار دهید، تا پس از انجام گیری فرایند عیب یابی توسط متخصص تعمیرات جاروبرقی، موتور دسگاه سرویس و یا بخش خراب موتور تعمیر گردد.

 

تعمیر و سرویس برد جاروبرقی

از دیگر عواملی که می تواند موجب ایجاد بوی سوختگی در دستگاه شود، سوختن برد فرمان جاروبرقی یا بروز سوختگی در برد الکتریکی یا بخشی از آن خواهد بود که در این صورت ممکن است تا دستگاه دچار خاموشی کامل یا عدم کارکرد شود، به منظور بررسی و عیب یابی اختلال و خرابی های برد جاروبرقی از طریق نمایندگی جاروبرقی اقدام به عمل آورید.